GRAHOVSKI GASILCI SKOZI ČAS

Nastanek društva

24. februar 1924 je bil svečan dan, saj so v Grahovem ustanovili gasilsko društvo. Pri gašenju se je pomagalo že prej in tudi poskusi ustanovitve društva so že bili, vendar neuspešni. Čas je dozorel. Ob Ljudski šoli na vasi iz leta 1893 je bilo društvo ustanovljeno v dobro vaščanov in pomoč ljudem v stiski. Tistega leta je bila tudi otvoritev vaškega vodovoda, kar je prispevalo k večji učinkovitosti gasilcev. Gasilci so že razpolagali s staro brizgalno iz leta 1836, katero je po nekaterih govoricah grahovski fari poklonil graščak gradu Snežnik, po drugih pa grof iz Bistre v zahvalo za požrtvovalnost in prizadevno pomoč. Shranjena je v gasilskem muzeju v Metliki, kjer je bilo tudi ustanovljeno prvo gasilsko društvo na Slovenskem leta 1869. Iz starih slik vidimo, da so bili med prvimi grahovskimi gasilci vaščani Kočevar Viktor, Gornik Anton, Krajc Andrej, Pelan Jernej, Hiti Matevž, Šega Matija, Ule Jakob in iz pisnega vira, da je bilo takrat 19 do 21 članov, ki so bili vsi kmečkega stanu. Gašenje v požarih in pomoč pri naravnih nesrečah ter vsakršna pomoč so bile pomembne naloge gasilcev. Zato so si vedno prizadevali za primerno opremo in prostor, v katerem so lahko delovali in se medsebojno učili prvih gasilskih veščin. Drugega znanja takrat še ni bilo. Primerno orodje za intervencije so na začetku prinašali od doma in ga tudi s pomočjo drugih vaščanov in njihovih prispevkov kupovali. Leta 1928 so nabavili novo ročno brizgalno, ki je imela že sesalne in tlačne cevi. S to brizgalno so se izkazali v požarih na Gorenjem Jezeru leta 1928, naslednje leto v Žerovnici in 1930 leta v Nadlesku. Uspelo jim je pridobiti tudi prostor na koncu vasi na poti proti jezeru, katerega so uporabljali za gasilski dom.

Druga svetovna vojna

Med drugo svetovno vojno je društvo prenehalo delovati. Razmere so bile težke za vso vas in med drugim so izgubili 14 članov. Društvo je bilo ob vso opremo, gasilski dom je bil deloma porušen. Situacija na Notranjskem je bila ena najtežjih v državi.

Povojni čas

Po vojni so ponovno obudili društvo ter pričeli z obnovo gasilskega doma. Leta 1948 je bil sprejet prvi Zakon o gasilstvu, ki je postavil temelje delovanja. Nekaj let kasneje, leta 1954, jim je občina dala v uporabo novo stanovanjsko stavbo, staro pa prodala. Nova stavba je bila sredi vasi in zato bolj priročna za posredovanja pri intervencijah. Bila je precej porušena in naslednja leta so jo gasilci in vaščani dozidavali in preurejali. Tako kot vsa leta od ustanovitve, so večji delež vseh vrst sredstev s svojimi prispevki dajali vaščani in kasneje delavci iz tovarn. In še danes je tako. Sodelovala je tudi samoupravna stanovanjska skupnost. Gasilski dom so prenovili in uredili nekaj stanovanjskih prostorov, kjer so stanovale gasilske družine. Prvič od ustanovitve so stavbo v pritličju preuredili prav za namene delovanja društva in hrambo opreme. Po vasi so postavili nekaj preprostih hidrantov in leta 1973 več zapornic na potoku Grahovščici, ki jih danes praktično ni več. Leta 1963 so nabavili prvo motorno brizgalno, kasneje leta 1974 motorno črpalko Rozenbaver ter s tem proslavili 50 letnico društva. Posebno veseli so bili, ko so leta 1979 nabavili orodno vozilo TAM T 5. Takratna vodstva društva so se morala kar dobro potruditi, da so bila pri tem uspešna. Nekoliko bolje je bilo, ko je pričela delovati samoupravna interesna skupnost za požarno varnost, ki je s svojimi programi zagotavljala določena sredstva, nasvete in pomoč. V tem obdobju se je že izoblikovala širša mreža gasilske dejavnosti in tudi grahovsko društvo je bilo vključeno v Medobčinsko zvezo Cerknica, ki bo prihodnje leto praznovala šestdesetletnico. Prisotna je bila večja skrb za nabavo opreme kot tudi dan poudarek na izobraževanju in usposabljanju gasilcev. To je bil čas, ko se je začela razvijati bolj organizirana in sistematična dejavnost gasilcev. Posebne zasluge za izboljšanje dela gasilcev v tem času imata gasilca Šega Matija iz Grahovega in Šilc Andrej iz Žerovnice. Predsedniki društev so delovali po več mandatov, med njimi Kovač Jože, Kranjc Janez, Šega Anton, Mišič Stane, Mahne Franc. Najdlje je bil predsednik Rok Franc, ki je izpostavil, da je bila pomembna naloga v času njegovega delovanja priprava na pridobitev novega gasilskega doma, saj je Zakon o denacionalizaciji naredil svoje in je bilo pričakovati, da bodo ostali brez prostorov. Poleg tega je bilo pomembno dolgoročno zastavljeno sodelovanje s šolo Grahovo, ki je vsa leta velik potencial za vključevanje mladih gasilcev v društvo. V devetdesetih letih sta se priključili grahovskim gasilcem še naselji Bločice in Bloška polica. Pomembno vlogo pri delu društva so imeli poveljniki, ki so skrbeli za pripravljenost gasilcev za intervencije in druge aktivnosti. Vodili so operativno enoto in skrbeli za opremo. Najdlje je bil poveljnik zaslužni gasilec Novak Zdravko.

Današnji čas

Po osamosvojitvi časi niso bili naklonjeni gasilcem. Končno je bil dosežen dogovor z občino o gradnji novega, pravega gasilskega doma . Pričeli smo aprila 2006 in junija 2007 je bila otvoritev. Glede na to, da so se standardi in normativi delovanja gasilstva iz leta v leto zaostrovali je bil novi dom narejen po vseh pravilih in merilih. Imamo sodoben gasilski doma, na katerega smo zelo ponosni. Na Notranjskem že dolgo ni bilo tako intenzivne prostovoljne akcije za skupno dobro. Mlado in staro je naredilo več kot 10.000 prostovoljnih delovnih ur. Ob pomoči občine, sponzorjev, donatorjev in simpatizerjev društva je uspelo. Zelo so se izkazali gasilci Intihar Rajko kot predsednik društva, Kočevar Bogdan, Novak Zdravko in Miro Levar. Z novim gasilskim domom so nastale tudi nove potrebe po sodobnejši opremi in vozilu. Tudi to smo uresničili. Uspeli smo kupiti vozilo GVC - 16/25. Naš poveljnik Nanut Darko svoje delo usmerja v smeri krepitve strokovnega znanja operativne enote, kar ni lahek posel, saj med tednom v naselju ni dovolj gasilcev, ker so na šolanju ali na delu ter je breme pogosto le na nekaterih. Izvajanje vaj požara v šoli, vrtcu, na travniku ali z gasilci v sektorju je pomembno za usposabljanje predvsem mlajših gasilcev. Občasne intervencije so usmerjene v reševanje požarov, nesreč v domačem okolju ali bližnjih naseljih. Redno se tudi odzovemo pozivom Zveze v primeru težjih nesreč ali večjih požarov. Kvalitetno delo naših mentorjev mladine, je zahtevno in odgovorno, prinaša pa nam številne dobre rezultate. Pri tem nenehno krepimo kadrovsko rast društva in v tej smeri nimamo problemov. Danes društvo združuje 230 članov in članic vseh generacij. Prav Nanut Darko, Gornik Nejc, Kočevar Bogdan in Intihar Mojca imajo za to dosti zaslug. Aktualni predsednik društva Kočevar Bogdan izpostavlja še dve strani delovanja društva. Prvo je sodelovanje gasilcev vseh generacij na različnih gasilskih tekmovanjih, kjer se medsebojno spoznavamo, tekmujemo in utrjujemo svoje znanje in krepimo ekipni duh. Drugo je druženje gasilcev in krajanov na veselih dogodkih, kresovanju, pri Florjanovi maši, pri druženju z gasilci sektorja in pobratenimi gasilci s Črnega Vrha. Pomemben dosežek je tudi pridobitev defibrilatorja, saj smo med prvimi v širšem sektorju, ki ga imamo. Opravili smo že usposabljanja za njegovo rabo. Tudi ob drugih kulturnih in športnih prireditvah smo gasilci vedno prisotni, saj je v našem kraju v vsaki družini vsaj po en gasilec, nekatere družine pa kar v celoti. Med njimi so številne tiste, ki so potomke ustanoviteljev društva pred devetdesetimi leti. Predsednik pravi, da smo lahko zelo ponosni na vse gasilce in njihovo delo v preteklosti, kot tudi danes. Naše delo je usmerjeno v jutrišnji dan in krepitvi gasilskih vrednot, ki so med najbolj trdnimi in spoštovanimi.KSENJA PREŽELJ, gasilka PGD Grahovo
Maj 2014